ภาพกิจกรรมทั้งหมด

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) คณะครุศาสตร์
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) คณะครุศาสตร์ แนวทางการพัฒนาระบบพัมนาบุคลากรคณะครุศาสตร์เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ประชุม EdPEx หมวด 5
วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ผศ.วิลินดา พงศ์ธราธิก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ประชุม EdPEx หมวด 5
กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์
กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ 2567-2571 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการพัฒนาบุคลากร ของคณะครุศาสตร์ วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 นำทีมโดย คณบดี ...
ศึกษาดูงานด้านการบริหารองค์กร
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 คณะครุศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารองค์กร การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โดยมี คณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ให...
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี เปิดการอบรมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา กิ...
แนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) คณะครุศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศนักศึกษาฝึก...
การทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ 2567-2571 งบประมาณ พ.ศ. 2567
กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ 2567-2571 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการพัฒนาบุคลากร ของคณะครุศาสตร์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นำทีมโดย คณบดี ผศ.จิ...
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา2565 (เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประจำปีการศึก...
บริการวิชาการอบรมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพครู เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครู
วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ผศ.จิตตรี พละกุล อ.ดร.ศัสยมน สังเว และอ.ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย บริการวิชาการอบรมพัฒ...
ประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) และโรงเรียนกองทุนการศึกษา พร้อมด้วยค...
ประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนสาธิต
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ และคณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเ...
ประชุม EdPEx หมวด 5
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30 น. ผศ. วิลินดา พงศ์ธราธิก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ประชุม EdPEx หมวด 5
ประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนสาธิต
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ว...
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ.
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. คณะครุศาสตร์ ประชุมร่วมกับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และเขต 2 และสำนักงา...
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566 โดยมีรองคณบดี และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
ประชุมหารือและกำหนดแนวทางในการจัดทำ SAR หมวดที่ 6
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx หมวดที่ 6 ประชุมหารือและกำหนดแนวทางในการจัดทำ SAR
เรียนรู้งานครู : บทบาทหน้าที่ และการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู สำหรับนักศึ...
ประชุมกรรมการ รร.สาธิต 1-2566
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณ...
พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธ...
ปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์สำหรับก...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ครั้งที่ 3/2566
วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Seateacher
วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Seateacher
งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์วไลยอลงกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566
วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์วไลยอลงกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพครู ตชด.”
วันที่ 4-5 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และคณะวิทยากรจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และการศึกษาปฐมวัย ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเครือข่ายและศ...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิต
วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. คณะครุศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ และคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังก...
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566
วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีรองคณบดี และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อทบทวนวัฒนธรรมองค์กรและสม...
พิจารณานักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาครูรัก(ษ์)​ถิ่น รุ่นที่ 4
วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 16.45 น.ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ อ.ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ และผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ และคณาจารย์คณะกรรมการโครงการครูรัก(ษ์)​ถิ่น รุ่นที่ 4 ของมหาวิทยาลัย...
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยสู่ครุนิพนธ์
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดงานกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยสู่ครุนิพนธ์สำหรับนักศึกษาชั...
ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.)
วันที่ 24 มีนาคม 2566 ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.) โครงการวิพากษ์หลักสูตรวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประชุมเพื่อวางแผนต้อนรับ Site Visit ของทีมงาน SEAMEO
วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 15.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และประธานหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(EP) วิทยาศาสตร์ทั่วไป(EP) และคณิต...
แนวทางการใช้งบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และเจ้าห...
สอบสัมภาษณ์ Quota1
วันที่ 15 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ รอบ Quota1
การประชุมออนไลน์กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 10.00น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมกับ อ.ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ และ ผศ.จิตตรี พละกุล ผู้ช่วยคณบดี อ.ดร.ศัสยมน สังเว ประธานหลักสูตรและคณาจารย์บริหารห...
“เจ้าฟ้าเกมส์” ครั้งที่ 19
วันที่ 10 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์” ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2566
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอผลการสะท้อนคิดจากการฝึกประสบการณ์
วันที่ 9 มีนาคม 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (ร...
โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล
วันที่ 7 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่าย “VRU Kru Love Community Camp: The Opening Door to Teaching Profession” ในโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษ...
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างไทย-อินโดนีเซีย
วันที่ 7 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์ และภาควิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยตรีซักติ ประเทศอินโดนีเซีย ได้ร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทภาวะผู้นำในการพัฒนาองค์การและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างไทย-อินโดนีเซีย...
กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
วันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ เปิดกิจกรรมการอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดกิจกรรมค่ายและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21...
ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ
วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดี ผู้ช่วยค...
ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ Soft Skiils ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคม
วันที่ 2 มี.ค. 2566 เวลา 9.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.เมษา นวลศรี ประธานกิจกรรม ผศ.ดร....
การพัฒนาครูมืออาชีพด้วยกระบวนการทางวิศวกรสังคม
วันที่ 28 ก.พ. 2566 เวลา 13.00 น. งานพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินจัดกิจกรรมการพัฒนาครูมืออาชีพด้วยกระบวนการทางวิศวกรสังคม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จิตเจ...
โครงการพัฒนาทักษะ soft skills
25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดโครงการ ร่วมกับอ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในโครงการพัฒนาทักษะ soft skills ให้นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอั...
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม ผู้ช่วยคณบดี และผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีตัวแทนอาจารย์...
กรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 3
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (กิจ...
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2566โดยมีตัวแทนอาจา...
Hybrid Learning for Future เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับครู
ผู้ช่วยศาตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ โดยมีบรรยายพิเศษเรื่อง “Hybrid Learning for Future ...
กิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดำเนินกิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รุ่น 65) ประจำภา...